vn.

to turn up one's nose, to nose;
to laugh at, to mock, to make game of.

չ.

ՄԿԹԱՄ կամ ՄՔԹԱՄ. (լծ. ընդ յն, միգդիրի՛զօ ). μυκτηρίζω naso suspendo, subsanno, derideo. Ունչս առնել. յընչաց քերել. ծաղրել. այպն առնել.

Իսկ թագաւորն ծաղր առնէր զբանսն կաթողիկոսին, եւ մկթայր զնոսա ասացելովքն. (Բուզ. ՟Դ. 13։)

Իսկ (Հին բռ.)

Մկթալ կամ մքթել. չարսրտել, կամ հեճկալ, կամ քրթմնջել։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մկթամ
դու մկթաս
նա մկթայ
մեք մկթամք
դուք մկթայք
նոքա մկթան
Imparfait
ես մկթայի
դու մկթայիր
նա մկթայր
մեք մկթայաք
դուք մկթայիք
նոքա մկթային
Aoriste
ես մկթացի
դու մկթացեր
նա մկթաց
մեք մկթացաք
դուք մկթացէք
նոքա մկթացին
Subjonctif
Présent
ես մկթայցեմ
դու մկթայցես
նա մկթայցէ
մեք մկթայցեմք
դուք մկթայցէք
նոքա մկթայցեն
Aoriste
ես մկթացից
դու մկթասցես
նա մկթասցէ
մեք մկթասցուք
դուք մկթասջիք
նոքա մկթասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մկթար
դուք մի՛ մկթայք
Impératif
դու մկթա՛
դուք մկթացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու մկթասջի՛ր
դուք մկթասջի՛ք