s.

incest;
lechery, lewdness, lust.

s.

cf. ՄԾՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. լծ. եւ յն. լտ. μίξις mixtio. ըստ որում խառնակութիւն.

Եթէ ոք ի մծղնէութեան գտցի։ Ապա թէ ինքն եւս ընդ ընտանիսն ի մծղնէութիւն գտցի. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մծղնէութիւն մծղնէութիւնք
accusatif մծղնէութիւն մծղնէութիւնս
génitif մծղնէութեան մծղնէութեանց
locatif մծղնէութեան մծղնէութիւնս
datif մծղնէութեան մծղնէութեանց
ablatif մծղնէութենէ մծղնէութեանց
instrumental մծղնէութեամբ մծղնէութեամբք