s.

Գործ մծղնէից. մծղնէութիւն. պղծագործութիւն. փծագործութիւն.

Մծղնագործութիւն, որ առաւել քան զամենայն մեղս, եւ սոդովմայեցւոց հրոյն արժանաւոր. (Կիր. ՟ը. խհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մծղնագործութիւն մծղնագործութիւնք
accusatif մծղնագործութիւն մծղնագործութիւնս
génitif մծղնագործութեան մծղնագործութեանց
locatif մծղնագործութեան մծղնագործութիւնս
datif մծղնագործութեան մծղնագործութեանց
ablatif մծղնագործութենէ մծղնագործութեանց
instrumental մծղնագործութեամբ մծղնագործութեամբք