s.

middle-aged man.

s.

Միջակ ի ծերութեան հասակի. միջակ ծեր.

Քաջածեր առաքինին ել ասի ... այրն, վասն զի արութեան վարժող է, եւ աթոռակցաց նորա առաքինութեանցն՝ միջածերն արժանապատիւ. (Փիլ. լին. ՟Դ։)