adj.

rotten at the core;
weak, useless.

adj.

Որոյ մէջն կամ միջուկն է խանգարեալ. թոյլ. անպիտան.

(Փայտ որթոյն) ո՛չ զօրէն այլոց կարծր եւ տեւող ունի զտարրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյն. (Պիտ.։)