va.

to cause to urine, to move or provoke urine.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես միզեցուցանեմ
դու միզեցուցանես
նա միզեցուցանէ
մեք միզեցուցանեմք
դուք միզեցուցանէք
նոքա միզեցուցանեն
Imparfait
ես միզեցուցանեի
դու միզեցուցանեիր
նա միզեցուցանէր
մեք միզեցուցանեաք
դուք միզեցուցանեիք
նոքա միզեցուցանեին
Aoriste
ես միզեցուցի
դու միզեցուցեր
նա միզեցոյց
մեք միզեցուցաք
դուք միզեցուցէք
նոքա միզեցուցին
Subjonctif
Présent
ես միզեցուցանիցեմ
դու միզեցուցանիցես
նա միզեցուցանիցէ
մեք միզեցուցանիցեմք
դուք միզեցուցանիցէք
նոքա միզեցուցանիցեն
Aoriste
ես միզեցուցից
դու միզեցուսցես
նա միզեցուսցէ
մեք միզեցուսցուք
դուք միզեցուսցջիք
նոքա միզեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ միզեցուցաներ
դուք մի՛ միզեցուցանէք
Impératif
դու միզեցո՛
դուք միզեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու միզեցուցանիջիր
դուք միզեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու միզեցուսջի՛ր
դուք միզեցուսջի՛ք