s.

one side;
դնել, թողուլ ի —, to put aside, to leave.

s.

Կողմն մի. մի կոյս. մէկ դի.

Զբաժին մասինն, զոր դնէին քահանայք ի միակողմն անդ։ Թողցուք զայս ամենայն ի միակողմն. (Մծբ. ՟Ժ՟Գ. ՟Ժ՟Զ։)