vn.

to darken, to grow dark, to become dusk;

fig.

to dim, to obscure;
to tarnish;
— օդոյ, to begin to lower;
— աստեղաց, to be eclipsed;
— մտաց, to grow dim.

չ.

συσκοτάζω, συσκιάζομαι obtenebror, tenebris et caligine obducor. Մթով պատիլ. մթագնիլ. նսեմանալ. խաւարիլ. թխանալ. այլագունիլ. մթնել, մթնալ, մթըննալ.

Երկինք մթացան ամպովք, եւ հողմով. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 45։)

Յորժամ լուսինն մթանայցէ։ Մթացեալ անօթն լուսաւորի առ սակաւ սակաւ. (Եզնիկ.։)

Միթէ փո՞քր էր արեգական մթանալն. (Գէ. ես.։)

Ոչ մթանաս ի սիրոյ. (Նար. ՟Ղ՟Ա. եւ ՟Հ՟Զ։)

Մթանայր լուսարանք երեսացն. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը։)

Մթացան նսեմացան միտք մեր ի հանճարոյ անտի. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Ընդէ՞ր մթացեալ հանդերձք քո. (Նար. յովէդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մթանամ
դու մթանաս
նա մթանայ
մեք մթանամք
դուք մթանայք
նոքա մթանան
Imparfait
ես մթանայի
դու մթանայիր
նա մթանայր
մեք մթանայաք
դուք մթանայիք
նոքա մթանային
Aoriste
ես մթացայ
դու մթացար
նա մթացաւ
մեք մթացաք
դուք մթացայք
նոքա մթացան
Subjonctif
Présent
ես մթանայցեմ
դու մթանայցես
նա մթանայցէ
մեք մթանայցեմք
դուք մթանայցէք
նոքա մթանայցեն
Aoriste
ես մթացայց
դու մթասցիս
նա մթասցի
մեք մթասցուք
դուք մթասջիք
նոքա մթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մթանար
դուք մի՛ մթանայք
Impératif
դու մթացի՛ր
դուք մթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մթասջի՛ր
դուք մթասջի՛ք