adj.

very shrewd, cunning, crafty.

adj.

Եղեալն յուզմամբ մեքենայից. չարահնար. չարարուեստ.

Մեքենայոյզ խորամանկութիւնն (թշնամեաց) յորդորէր խոնարհեցուցանել զերկիրս հայոց ի տեղիս չարչարանաց. (Ղեւոնդ.։)