adj.

very desirous, ardent, eager.

adj.

Ուր իցէ փափաքումն մեծ. մեծատենչ. ջերմեռանդն.

Մեծափափաք բաղձանաց արժանի։ Մեծափափաք տենչմամբ լցաւ։ Մեծափափաք տենչանօք մաղթէր. (Պիտ.։ Շ. յիշ. սողոմ.։ ՃՃ.։)