adj.

purifying, purificative.

adj.

Որ մաքուր գործէ զայլս. սրբարար. եւս եւ Մաքրաբար գործեալն. մաքուրն.

Խառնարաա՝ մաքրագործ արեանն քրիստոսի. (Անան. եկեղ։)

Ի մաքրագործ հոգւոյն անօթք ընտրեալք (կամ սրբեալք) եւ ձիւնափայլք. (Շար.։)

Մաքրագործ բանիցն նոցա (առաքելոց) հանդիսակից գտանել եւ մակացու. (Սարգ. յռջբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մաքրագործեմ, եցի

Մաքրագործութիւն, ութեան

Voir tout