Իմա՛ կամ ընթերցի՛ր, Մարմնոյք. որ ինչ իրք անկ են մարմնոյ.

Հոգին կամելով զմարմնոյթսն ամենայն յինքեան միացուցանել՝ զհնազանդութիւն սիրոյն աստուծոյ ի լոյս ածէ. (Վանակ. յուրախացիրն.։)