va.

to render possible;
to execute, to carry into effect, to accomplish.

Նոյն ընդ Մարթեմ. ն.

Ոչ գտեալ մարթեցուցանել զոր կամէինն. (Յհ. կթ.։)

Համարձակ զդաւելն ի ձեռն երթեւեկութեան անյայտաբար ընդարձակ մարթացուցանեն (կամ մարթեցուցանեն), շարժել. (Խոր. ՟Ա. 26։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մարթեցուցանեմ
դու մարթեցուցանես
նա մարթեցուցանէ
մեք մարթեցուցանեմք
դուք մարթեցուցանէք
նոքա մարթեցուցանեն
Imparfait
ես մարթեցուցանեի
դու մարթեցուցանեիր
նա մարթեցուցանէր
մեք մարթեցուցանեաք
դուք մարթեցուցանեիք
նոքա մարթեցուցանեին
Aoriste
ես մարթեցուցի
դու մարթեցուցեր
նա մարթեցոյց
մեք մարթեցուցաք
դուք մարթեցուցէք
նոքա մարթեցուցին
Subjonctif
Présent
ես մարթեցուցանիցեմ
դու մարթեցուցանիցես
նա մարթեցուցանիցէ
մեք մարթեցուցանիցեմք
դուք մարթեցուցանիցէք
նոքա մարթեցուցանիցեն
Aoriste
ես մարթեցուցից
դու մարթեցուսցես
նա մարթեցուսցէ
մեք մարթեցուսցուք
դուք մարթեցուսցջիք
նոքա մարթեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մարթեցուցաներ
դուք մի՛ մարթեցուցանէք
Impératif
դու մարթեցո՛
դուք մարթեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մարթեցուցանիջիր
դուք մարթեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մարթեցուսջի՛ր
դուք մարթեցուսջի՛ք