s.

capitation, poll-tax, poll-money.

s.

Հարկ արքունի ի վերայ բուն մարդոյն՝ առ ի ծառայել տէրութեան. յն. լոկ, հարկ. φόρος tributum.

Արկ արքայ սողոմոն մարդահարկ յամենայն իսրայէլ. եւ էր հարկն ՟Լ՟Ռ արանց. ՟Գ. (Թագ. ՟Ե. 13։)

Եկեալ մարդահարկ առնէ յերկիրս. (Լաստ. ՟Բ։)