va.

to break or reduce to pieces, to grind, to pound, to bruise, to crush, to triturate;
to hash, to mince.

ն.

λεπτύνω extenuo, comminuo συγκλάω confringo συντρίβω contero. Մանր առնել. ի մանր մասունս վերածել, խորտակել, փշրել. մալել. մանտրցընել, ջարդուբուրդ ընել.

Մանրել որպէս զփոշի։ Մանրել զբլուրս, եւ առնել որպէս զփոշի։ Մանրել զփայտ, զարձանս, զանօթս նոցա, կամ զնոսա իսպառ։ Մանրեցան խեցին եւ երկաթ.եւ այլն։

Զպատկերն (դիւական) կոխել մանրեաց. (Խոր. ՟Գ. 14։)

Մանրեա՛ զամանն, զի ցուցցի ստացուած իւղոցն։ Հեզութեամբ քակտէր զլարս աղեղանց, եւ զնետսն մանրէր։ Լեառն (կործանեալ) փշրէ զոր ի ներքոյն ունի, որպէս եւ զադամ գլորեալ՝ մանրեաց զներքոյսն իւր. (Իսիւք.։)

Մանրէ զնոյն, եւ տղայոցն առնէ ախորժելի. (Լմբ. պտրգ.։)

ՄԱՆՐԵՄ ՄԱՆՐԵԼ. ռմկ. մատրել. որպէս՝ Զմեծ դրամն ի փոքունս լուծանել.

Առեալ զդահեկանն (կամ զդեկանն) եւ տարեալի շուկայն՝ մանրեաց, եւ ետ աղքատաց. (Ոսկիփոր.։)