s.

valley, vale, dale;
bed of a torrent.

s.

κοιλάς, φάραγξ, χείμαρρος vallis, convallis, toorens. Ծործոր. լեռնամէջք, յոր ծորին ջուրք լերանց. հովիտ զնստագոյն. անցք հեղեղատի. հեղեղատ ցամաքեալ.

Ի ձորն աղտից ջրհորք։ Անց ընդ մէջ ձորոյն։ Ի ձորն ողկուզի։ Յամենայն ձորս ձեր։ Ամենայն ձորք լցցին։ Ցխորս եւ ցձորս։ Ցձորս եւ ցդաշտս։ Որ զձորովք եւ զխորովք եւ զդաշտիւք.եւ այլն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բնաձոր

Գետնախնձոր, ոյ

Լեռնաձոր

Խնձոր, ոյ

Խնձորակուլ

Խնձորենի, ենւոյ

Խնձորի, ձորւոյ

Խնձորօղի, ղւոյ

Խորաձոր, ոց

Կալուանաձորլ

Կարմրախնձոր, ոյ

Կարմրաձորձ

Կնատաձորձ

Ձորաբաժին

Ձորագաւառ

Ձորագիւղ

Ձորադաշտակ

Ձորալիր

Ձորախիտ

Ձորակ, աց

Voir tout