adj.

whose issue is like the issue of horses, excessively luxurious.

adj.

Ունօղ զանդամ կամ զանսանձ ցանկութիւն հանգոյն ձիոյ, եւ ձիոց. ըստ յն. ամօթոյք ձիոց. αἱδοῖον ἴππου.

Արձակեցեր զաչս ... յիշանդամս եւ (ի) ձիանդամս. (Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 20։)