s.

Կապ ձիոյ, կամ ոտնակապ նորա. եւ կամ լուսնաձեւ երկաթն հարեալ բեւեռօք ի սմբակ նորա.

Զոմանս ի ձեռանէ միոյ կապեալ չարչարէին, եւ զոմանըս բեւեռօք՝ ձիակապօք կարկատէին. (Մագ. ոտ.։)