adj.

left, that is on the left.

adj.

Գտանելն ի ձախակողմն, կամ յահեակ կողմն. ձախական. ահեկեալ. ձախ դիինը.

Ըդ դասակս այծեաց ձախակողմեան հաղորդեալք. (Փարպ.։)

Ոչ յարեգակնէ ի տուէ, եւ ոչ ի հողմոց ի գիշերի. զորս է իմանալ զաջակողմեան եւ զձախակողմեան դեւսն. (Լմբ. սղ.։)

Կան ձախակողմեանքն ամօթով. (Խոսր.։)