va.

to rejoice, to divert, to amuse;
— զլսելիս, to delight the ears, to charm, to please.

ն.

τέρπω delecto, exhilaro. Ուրախ առնել. զուարճացուցանել. հաճել.

Գրեթէ զայն ասեմք գոլ գեղեցիկ երաժիշտ, որ զվեհագոյնսն եւ զբաւականապէս խրատեալսն հրճուեցուցանէ. (Պղատ. օրին. ՟Բ։)

Փոխանակ երգոյ, որ հրճուեցուցանէ զլսելիս. (Աթ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հրճուեցուցանեմ
դու հրճուեցուցանես
նա հրճուեցուցանէ
մեք հրճուեցուցանեմք
դուք հրճուեցուցանէք
նոքա հրճուեցուցանեն
Imparfait
ես հրճուեցուցանեի
դու հրճուեցուցանեիր
նա հրճուեցուցանէր
մեք հրճուեցուցանեաք
դուք հրճուեցուցանեիք
նոքա հրճուեցուցանեին
Aoriste
ես հրճուեցուցի
դու հրճուեցուցեր
նա հրճուեցոյց
մեք հրճուեցուցաք
դուք հրճուեցուցէք
նոքա հրճուեցուցին
Subjonctif
Présent
ես հրճուեցուցանիցեմ
դու հրճուեցուցանիցես
նա հրճուեցուցանիցէ
մեք հրճուեցուցանիցեմք
դուք հրճուեցուցանիցէք
նոքա հրճուեցուցանիցեն
Aoriste
ես հրճուեցուցից
դու հրճուեցուսցես
նա հրճուեցուսցէ
մեք հրճուեցուսցուք
դուք հրճուեցուսցջիք
նոքա հրճուեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հրճուեցուցաներ
դուք մի՛ հրճուեցուցանէք
Impératif
դու հրճուեցո՛
դուք հրճուեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հրճուեցուցանիջիր
դուք հրճուեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հրճուեցուսջի՛ր
դուք հրճուեցուսջի՛ք