s.

burning;
inflammation.

cf. ՀՐԿԻԶՈՒՄՆ.

Պակուցեալ ի հրակիզմանէ լուսոյն. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրակիզումն հրակիզմունք
accusatif հրակիզումն հրակիզմունս
génitif հրակիզման հրակիզմանց
locatif հրակիզման հրակիզմունս
datif հրակիզման հրակիզմանց
ablatif հրակիզմանէ հրակիզմանց
instrumental հրակիզմամբ հրակիզմամբք