adj. s.

Հոգեաց տուրք. հոգեմասն բաժին. վասն հոգւոյ տուեալ. հոգեբաժին.

Հոգեցատուր պայմանաւ ընձեռեալ. (Յհ. կթ.։)

Անաշխարհիկքն զհոգեցատուրն յեկեղեցին տարցին. (Կանոն.։)

Զիմ հոգեցատուր հողսդ։ Ոչ հոգեցատուր, եւ ոչ յերախտեաց, այլ գնեցի։ Ինձ վաճառեալ, եւ հոգեցատուր արարեալ. (Ուռպ.։)