s.

the gift of penetrating the secrets of the heart.

s.

Տեսանելն հոգւով զգաղտնիս. շնորհք կամ ձիրք հոգետես գոլոյ. հոգեւոր տեսութիւն.

Եկն առ իս հոգետեսութիւն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգետեսութիւն հոգետեսութիւնք
accusatif հոգետեսութիւն հոգետեսութիւնս
génitif հոգետեսութեան հոգետեսութեանց
locatif հոգետեսութեան հոգետեսութիւնս
datif հոգետեսութեան հոգետեսութեանց
ablatif հոգետեսութենէ հոգետեսութեանց
instrumental հոգետեսութեամբ հոգետեսութեամբք