fig.

leafy, branchy, bushy.

adj.

having a superb head of hair, long-haired, bushy-haired;
proud of his hair;

adj.

Որ պանծայ հերովք. ունակ պանծալի հերաց։ Այլ զտնկոց ասի որպէս Վարսագեղ. տերեւազարդ. սաղարթազուարճ.

Հերապանծ տունկն պտղակորոյս անկենդան. (Նար. ՟Թ։)