adv.

like a torrent, impetuously.

adv.

Իբրեւ զհեղեղ. ուղխօրէն. սէլի պէս.

Հեղեղաբար հոսի ի վերայ չարագործաց. (Նոննոս.։)

Օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ. (Պիտ.։)

Մի՛ ջուրք օտար եւ հեղեղաբար ի ներքս խառնեսցի։ (Կանոն.։)