va.

to make idle, lukewarm, indifferent.

ն.

ՀԵՂԳԱՑՈՒՑԱՆԵՄ որ եւ ՀԵՂԳԵԼ. Տալ հեղգալ. ծոյլ եւ պղերգ կացուցանել. թուլացուցանել. կասեցուցանել.

Կենցաղական հոգք հեղգացուցանեն զձեզ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 5։)

Ի փոյթ արութեան ընդ նորա ոչ կարաց հեղգացուցանել զնա. (Շ. մտթ.։)

Հեղգացոյց յաղօթից. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հեղգացուցանեմ
դու հեղգացուցանես
նա հեղգացուցանէ
մեք հեղգացուցանեմք
դուք հեղգացուցանէք
նոքա հեղգացուցանեն
Imparfait
ես հեղգացուցանեի
դու հեղգացուցանեիր
նա հեղգացուցանէր
մեք հեղգացուցանեաք
դուք հեղգացուցանեիք
նոքա հեղգացուցանեին
Aoriste
ես հեղգացուցի
դու հեղգացուցեր
նա հեղգացոյց
մեք հեղգացուցաք
դուք հեղգացուցէք
նոքա հեղգացուցին
Subjonctif
Présent
ես հեղգացուցանիցեմ
դու հեղգացուցանիցես
նա հեղգացուցանիցէ
մեք հեղգացուցանիցեմք
դուք հեղգացուցանիցէք
նոքա հեղգացուցանիցեն
Aoriste
ես հեղգացուցից
դու հեղգացուսցես
նա հեղգացուսցէ
մեք հեղգացուսցուք
դուք հեղգացուսցջիք
նոքա հեղգացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հեղգացուցաներ
դուք մի՛ հեղգացուցանէք
Impératif
դու հեղգացո՛
դուք հեղգացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հեղգացուցանիջիր
դուք հեղգացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հեղգացուսջի՛ր
դուք հեղգացուսջի՛ք