vn.

to sob, to sigh, to groan.

չ.

λύζω singultio. Հեծկալ. հեծեծել. կականիլ բեկբեկմամբ ձայնի. լալով հեծկլտալ, քերկշտալ, կլթիկ ընել.

Յարտասուս եղեալ հեկեկայր. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

cf. ՀԵԿԵԿԵԼ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հեկեկամ
դու հեկեկաս
նա հեկեկայ
մեք հեկեկամք
դուք հեկեկայք
նոքա հեկեկան
Imparfait
ես հեկեկայի
դու հեկեկայիր
նա հեկեկայր
մեք հեկեկայաք
դուք հեկեկայիք
նոքա հեկեկային
Aoriste
ես հեկեկացի
դու հեկեկացեր
նա հեկեկաց
մեք հեկեկացաք
դուք հեկեկացէք
նոքա հեկեկացին
Subjonctif
Présent
ես հեկեկայցեմ
դու հեկեկայցես
նա հեկեկայցէ
մեք հեկեկայցեմք
դուք հեկեկայցէք
նոքա հեկեկայցեն
Aoriste
ես հեկեկացից
դու հեկեկասցես
նա հեկեկասցէ
մեք հեկեկասցուք
դուք հեկեկասջիք
նոքա հեկեկասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հեկեկար
դուք մի՛ հեկեկայք
Impératif
դու հեկեկա՛
դուք հեկեկացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու հեկեկասջի՛ր
դուք հեկեկասջի՛ք