cf. ՀԱՐՑԱՓՈՐՁ.

Օր յայտ արարեալ, յորում հարձափորձութեամբ դատապարտեսցէ զնոսա. (ՃՃ.։)

Երիս հարձափորձութեամբ խոստովանեալ քո. (Մագ. ՟Ծ՟Դ։)

Ոչ ժողովք իրաց ինչ հարձափորձութեան. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հարցափորձութիւն հարցափորձութիւնք
accusatif հարցափորձութիւն հարցափորձութիւնս
génitif հարցափորձութեան հարցափորձութեանց
locatif հարցափորձութեան հարցափորձութիւնս
datif հարցափորձութեան հարցափորձութեանց
ablatif հարցափորձութենէ հարցափորձութեանց
instrumental հարցափորձութեամբ հարցափորձութեամբք