va.

to incline, to lean, to bend, to bow.

Other definitions containing this entry

Ստահակս գնալ

cf. Ստահակեմ.


Voir tout

ն.

եւ չ. ՀԱԿԵՄ ՀԱԿԻՄ. βρίθω degravo, -or ἑκλίνω inclino, -or;
vergo Ծանրութեամբ ի մի կողմն կամ ի վայր բերել, միտել. (լծ. թ. էկմէք, էկիլմէք)

Հակէ հողեղէն յարկ զմիտս բազմահոգս. (Իմ. ՟Թ. 15։)

Գլուխդ հակեաց, եւ ընկէց զքեզ. (Մամիկ.։)

Բառնալ զինքեամբ զծանրութիւն հակօղ. (Պիտ.։)

Բնութիւն վայրաքարշ եւ հակեցօղ է ի մեղս. (Սկեւռ. աղ.։)

Զի մի՛ ընդ մարմնոյ վայրաբեր եղեալ հակիցէ. (Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Գ։)

Երկիր իւրով ծանրութեամբ հակէ՝ ի վայր իջանել. (Շիր.։)

Հակել յայս կշէռս յայս կոյս կամ յայն։ Երիտասարդին բարք երբեմն ի չարն հակէ, եւ երբեմն ի բարին։ Ունիմք զկամս՝ ընդ որ ախորժեմքն, հակել. (Լմբ. առակ. եւ Լմբ. ատ.։)

Հանապազ ի վայր հակիմք ի բարձութենէ առաքինութեան. (Գր. հր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պահակեմ, եցի

Ստահակեմ, եցի

Voir tout