va.

to gnaw, to nibble;
to corrode, to canker;
to eat, to consume, to destroy;
to take or carry away.

Other definitions containing this entry

Կրծում, կրծի

cf. Կրծեմ.


Voir tout

ն.

ἁποκνίζω, διατρώγω carpo, rodo, vellico. Ատամբք կորզել շորթել զուտելի միսն յանուտելի ոսկերաց. ատամամբք քարշելով ուտել. կեղեքել. կրծել, փրցընել.

Կեր ... եւ կրծեսցես. (՟Ա. Թագ. ՟Դ. 24։)

Կրծէին զմարմինս սրբոցն. (Ճ. ՟Բ.։)

Հանապազ կրծելով զշղթայսն. (Խոր. ՟Բ. 58։)

Նմանութեամբ՝ Բաժին ինչ կորզել.

Նախ ընդ երկուս բաժանել (զաշխարհն հայոց) երկու թագաւորօքս արշակունօք՝ զորս կացուցաք. ապա եւ ընդ նոսա կրծել ջանսցուք՝ աղքատացուցանել։ Բազում գաւառք կրծեալք հատեալք այսր անդր. (Բուզ. ՟Ե. 1։)