adj.

Որ ինչ է ի կրոյ. .... կամ Նման կրոյ.

Սկսան հրէայք զհիմն տաճարինբանալ, ի բաց հանելով զքար եւ զհող կրեայ այրեցեալ մոխրով՝ արք եւ կանայք ի կողովնէս եւ ի հանդերձս. (Պիտառ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ինքներկրեայ

Միջերկրեայ, եայց

Ստորերկրեայ, եայց

Վանակրեայ

Փղոսկրեայ, էի, իւ, եաւ, իւք, էից, եայց, եաց, եօք

Voir tout