s.

castle, fortress, fort.

s.

Բառ թ. ղալա, գալէ. այս ինքն Ամրոց. բերդ. ուստի Հռոմկլայ, կամ Կլայն հռոմէական.

Առին զքաղաքն բայց ի կլայէն։ Առին զկլայն. (Պտմ. վր.։)

Կայր ի քաղաքն ուռհայու երեք կլայ։ Հանդէպ կլայն։ Ի վերայ աւագ կլային։ Էր բերդապան ի վերին կլայն. (Ուռհ.։)

Եդ ի բանտի ի կլայն սսոյ. (Հեթմ. պտմ.։)

Ի յանառիկ ամրոյս հասեալ, հռոմայական կլայ յորջորջեալ. (Յս. որդի.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բակլայ, ից

Voir tout