adj.

Որ կենսացուցանէ.

Հաղորդեցուցանեն կենսացուցիչ մարմնոյ եւ արեան. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Կենսացուցիչ սուրբ արեամբն քրիստոսի։ Զկենսածին եւ զկենսացուցիչն զքրիստոս. (Անան. եկեղ։)

Կենսացուցիչ չարչարանք։ Նշանօք եւ կենսացուցիչ զօրութեամբ. (Ճ. ՟Ա.։ Տօնակ.։)