va.

to render indigent, to reduce to poverty.

ն.

Կարօտ եւ չքաւոր թողուլ. տալ կարօտանալ.

Մի՛ պատառաւ եւ բաժակաւ կարօտացուսցուք զնոսա. (Եղիշ. հայր մեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կարօտացուցանեմ
դու կարօտացուցանես
նա կարօտացուցանէ
մեք կարօտացուցանեմք
դուք կարօտացուցանէք
նոքա կարօտացուցանեն
Imparfait
ես կարօտացուցանեի
դու կարօտացուցանեիր
նա կարօտացուցանէր
մեք կարօտացուցանեաք
դուք կարօտացուցանեիք
նոքա կարօտացուցանեին
Aoriste
ես կարօտացուցի
դու կարօտացուցեր
նա կարօտացոյց
մեք կարօտացուցաք
դուք կարօտացուցէք
նոքա կարօտացուցին
Subjonctif
Présent
ես կարօտացուցանիցեմ
դու կարօտացուցանիցես
նա կարօտացուցանիցէ
մեք կարօտացուցանիցեմք
դուք կարօտացուցանիցէք
նոքա կարօտացուցանիցեն
Aoriste
ես կարօտացուցից
դու կարօտացուսցես
նա կարօտացուսցէ
մեք կարօտացուսցուք
դուք կարօտացուսցջիք
նոքա կարօտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կարօտացուցաներ
դուք մի՛ կարօտացուցանէք
Impératif
դու կարօտացո՛
դուք կարօտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կարօտացուցանիջիր
դուք կարօտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կարօտացուսջի՛ր
դուք կարօտացուսջի՛ք