vn.

to be able, capable, to be in a state or a way to.

չ.

կարօղ լինել. կարել. զօրել.

կարողանային անդամք իմ խաղալ. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Տանջեաց ոչ կարողանաս համբերել. (Ճ. ՟Ա.։)

Ոչ ոք է, որ կարողանայ տիրել. (Արծր. ՟Ե. 3։)

Կարողասցն ի միտ առնուլ զայս խորհուրդ. (Իգն.։)

մարդկայինքն ոչ միայն առ մարդիկ, այլեւ առ անասունս կարողանան. (Խոսր.։)

Զօրաւոր ուժո բառնալ զինքեամբ կարողացեալ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կարողանամ
դու կարողանաս
նա կարողանայ
մեք կարողանամք
դուք կարողանայք
նոքա կարողանան
Imparfait
ես կարողանայի
դու կարողանայիր
նա կարողանայր
մեք կարողանայաք
դուք կարողանայիք
նոքա կարողանային
Aoriste
ես կարողացայ
դու կարողացար
նա կարողացաւ
մեք կարողացաք
դուք կարողացայք
նոքա կարողացան
Subjonctif
Présent
ես կարողանայցեմ
դու կարողանայցես
նա կարողանայցէ
մեք կարողանայցեմք
դուք կարողանայցէք
նոքա կարողանայցեն
Aoriste
ես կարողացայց
դու կարողասցիս
նա կարողասցի
մեք կարողասցուք
դուք կարողասջիք
նոքա կարողասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կարողանար
դուք մի՛ կարողանայք
Impératif
դու կարողացի՛ր
դուք կարողացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կարողասջի՛ր
դուք կարողասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկարողանամ

Voir tout