s.

redness;
red colour.

s.

Կարմիրն գոլ. եւ Գոյն կարմիր.

Կարմրութիւն ձորոց իւրոց ի բոսորայ. (Ես. ՟Կ՟Գ։)

Դեղնութեան եւ կարմրութեան ոչինչ է ներհակն. (Անյաղթ ստորոգ.։)

Գեղ երեսաց, կարմրութիւն շրթանց. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։)

Կարմրութեամբ որդաց։ Որդան կարմրութիւն. (Յհ. կթ.։ Նար. մծբ.։)

Վարդից կարմրութիւն առեալ ծովուն՝ արեամբ ներկեալ սրբոցն. (Տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կարմրութիւն կարմրութիւնք
accusatif կարմրութիւն կարմրութիւնս
génitif կարմրութեան կարմրութեանց
locatif կարմրութեան կարմրութիւնս
datif կարմրութեան կարմրութեանց
ablatif կարմրութենէ կարմրութեանց
instrumental կարմրութեամբ կարմրութեամբք