ԿԱՐՄՐԵՐՓԵԱՆ ԿԱՐՄՐԵՐՓԻՆ. cf. ԿԱՐՄՐԵՐԱՆԳ.

Կարմրերփեան արեւ ծագեցար՝ ի լերանց ի գլուխ տարածեալ։ Անուշահոտ վարդ կարմրերփան. (Շ. տաղ.։)

Կարմրերփեան փայտիւք. (Նար. խչ.։)

Վարդ կարմրերփեան. (Շար.։ Լմբ. վերափոխ.։)

Փայտիւն նշուլից ձորձորոյն կարմրեփեան բոսոր վառեալ. (Տաղ.։)

Շէկք եւ խատեաշքն կարմրաարփին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)