ԿԱՐՄՐԵՐՓԵԱՆ ԿԱՐՄՐԵՐՓԻՆ. cf. ԿԱՐՄՐԵՐԱՆԳ.

Կարմրերփեան արեւ ծագեցար՝ ի լերանց ի գլուխ տարածեալ։ Անուշահոտ վարդ կարմրերփան. (Շ. տաղ.։)

Կարմրերփեան փայտիւք. (Նար. խչ.։)

Վարդ կարմրերփեան. (Շար.։ Լմբ. վերափոխ.։)

Փայտիւն նշուլից ձորձորոյն կարմրեփեան բոսոր վառեալ. (Տաղ.։)

Շէկք եւ խատեաշքն կարմրաարփին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)

Étymologie