adj.

short, little, of short stature;
dwarf.

adj.

κολοβός, νάνος nanus, pumilio. Կարճ հասակաւ. կարճիկ.

Էր սուրբն պետրոս կարճահասակ. (Հ=Յ. յունիս. ՟Ի՟Գ. եւ Հ=Յ. յնվր. ՟Ի. եւ այլն։)

Աղեքսանդրոս դարբին կարճահասակ. (Նիւս. սքանչ.։)

Ասէին վասն հօրն յովհաննու կարճահասակին. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ. եւ ՟Ժ՟Զ։)

Ոմանք ագեւորք են, եւ ոմանք կարճահասակք. (Խոր. աշխարհ.։)