adj.

hard, rough, harsh;
stiff;
solid, firm, steady;

fig.

harsh, severe.

adj.

σκληρός durus στερεός solidus αὑστηρός austerus. (իբրու Քարացեալ) Խիստ. պնդացեալ խտութեամբ. սերտ. պինտ, ամուր.

Կարծր է՝ որոց մարմինք մեր հնազանդին. եւ կակուղ՝ որչափ մարմնոյ (է վիճակ). (Պղատ. տիմ.։)

Ժուժկալութիւնք կարծր անկողնոց. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ։)

Կարծր եւ տեւող։ Ի կարծր ինչ նիւթոց. (Պիտ.։)

Կարծրն քեզ հոսանուտ է։ Պաշտօն առ աստուած՝ կարծր եւ անփոխարկելի։ Կարծր բռնութիւն։ Կարծր քան զվէմ։ Կարծր պահպանակ։ Կոթողք կարծր արձանաց. (Նար.։)

Կարծերս որպէս զադամանդ. (Մաքս. ի դիոն.։ Սոքա ե՛ւս կարծունք քան զնոսա։ Կարծունք ինչ իցեն. Ոսկ. փիլիպ. ՟Ժ։)

Նմանութեամբ, որպէս Դժուարին. խստամբեր. αὑστηρός austerus.

Մարդկան կարծր ծերութեան օգնական պարգեւեաց եւ դեղ զգինին. (Պղատ. օրին. ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կարծրակեղեւ

Կարծրանամ, ացայ

Կարծրանիւթ

Կարծրասիրտ

Կարծրարուեստ

Կարծրացուցանեմ, ուցի

Կարծրերախ

Կարծրութիւն, ութեան

Վիմակարծր

Քաջակարծրագոյն

Voir tout