cf. Կարծական;
— զօրութիւն, imaginative faculty, power of thought.

adj.

Անահաւաստի. կեղակարծ. կարծական. կարծիքական.

Կարծողական՝ զիսկն գիտելոյ։ Ապաւինութիւնք կարծողականք, մինն դոնէ, եւ միւսն թերեւս։ Անցեալն անյայտ, եւ ապառնին կարծողական. (Նար. ՟Ժ՟Է. չ. ՟Ծ՟Ե։)

Ոչ կարծողականս ինչ. (Արծր. ՟Ա. 2։)

Զկարծողականս զմոդակրօն զիղձս. (Անան. եկեղ։)

Կարծողականբանիւ հակառակիլ ընդդեմ ամենայն ճշմարտութենէ. (Մխ. ապար.։)