va.

to cause to believe, to persuade.

ն.

Տալ կարծել. տալ համարել. երեւեցուցանել. կեղծել. ցուցանել. թուեցուցանել այլոց կամ անձին.

Կարծեցուցանելով լաւագոյն զլութիւն. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Կարծեցուցանէր, թէ պատկերս շարժունս առնիցէ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Զօգտակարսն նմա վնասկարս թելադրեալ կարծեցուցանիցէ. (Եզնիկ.։)

Չար է, եւ բարի կարծեցուցանէ. (Խոսր.։)

Ի թագաւորել ճշմարտութեան լռեսցէ կարծեցուցանօղ զօրութիւն. (Անյաղթ բարձր.։)

Կարծեցուցանեն զինքեանս՝ յորժամ ի դիւրութեան իցեն, եթէ համբերօղք են. (Սարգ. յկ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կարծեցուցանեմ
դու կարծեցուցանես
նա կարծեցուցանէ
մեք կարծեցուցանեմք
դուք կարծեցուցանէք
նոքա կարծեցուցանեն
Imparfait
ես կարծեցուցանեի
դու կարծեցուցանեիր
նա կարծեցուցանէր
մեք կարծեցուցանեաք
դուք կարծեցուցանեիք
նոքա կարծեցուցանեին
Aoriste
ես կարծեցուցի
դու կարծեցուցեր
նա կարծեցոյց
մեք կարծեցուցաք
դուք կարծեցուցէք
նոքա կարծեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կարծեցուցանիցեմ
դու կարծեցուցանիցես
նա կարծեցուցանիցէ
մեք կարծեցուցանիցեմք
դուք կարծեցուցանիցէք
նոքա կարծեցուցանիցեն
Aoriste
ես կարծեցուցից
դու կարծեցուսցես
նա կարծեցուսցէ
մեք կարծեցուսցուք
դուք կարծեցուսցջիք
նոքա կարծեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կարծեցուցաներ
դուք մի՛ կարծեցուցանէք
Impératif
դու կարծեցո՛
դուք կարծեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կարծեցուցանիջիր
դուք կարծեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կարծեցուսջի՛ր
դուք կարծեցուսջի՛ք