adj.

thought, believed, supposed, conjectured, imagined;
so called, so styled;
cf. Կարծեալ.

cf. ԿԱՐԾԵԱԼ. իբր Համարեալ՝ ստոյգ կամ սուտ կարծեօք.

Կարծեցեալ ճաճանչ. (Շար.։ Անյաղթ բարձր.։)

Համեմատեալ նշանի (սուրբ խաչին) լուսոյն՝ կարծեցեալ ասին այլք լուսաւորք, յաղագս սքանչելի երեւմանն. (Շ. բարձր.։)

Սուտ աստուածք կարծեցեալք ի մարդկանէ, որ կարծեցան առ անմտութենէ մարդկան. (Ագաթ.։)

Զանյարմարն առ նա կարծեցեալ զսաղմոսին բարեբանութիւն։ Զկարծեցեալն մաքուր՝ իրաւամբք քննեալ դատիս. (Նար. ՟Խ՟Ը. ՟Ծ՟Գ։)