adj.

conjectural, speculative, of mere conjecture, hypothetical;
suspicious, distrustful.

adj.

Անկեալ ընդ կարծեօք կասկածանաց. խիթալի. տարակուսելի.

Դժնդակ կրոնիւք, կարծականն ճակատագրօք. (Ոսկ. ես.։)

Կարծական եզեւ մեզ բարին։ Նաեւ օդոյ ձեռնտուութիւն եղեւ կարծական աւուրն։ Կարծական եղեւ մեզ այս կեանքս, եթէ մեղք հարցն մերոց ընդ մեզ ելին. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Է)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յանկարծական

Voir tout