s.

opinion;
conjecture, hypothesis, supposition;

adv.

ի —, by conjecture, by guess, hypothetically;
ի — դատել, to conjecture, to judge by conjecture, to suppose.

cf. ԿԱՐԾԻՔ. δόξα, δόκησις opinio στοχασμός conjectura.

Զի այս՝ դատարկութեան կարծ զգեցուցանէ մեզ, եւ այն՝ քաջութեան եւ զարմանելեաց. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Ոչ կարծ ինչ են՝ զոր ասեմն. (Ոսկ. ես.։)

Եւ այս, որպէս կարծ էր (կամ կարծէր) բազմաց. (Իգն.։)

Զմեղացն կարծս. (Յհ. կթ.։ (Բայց ուր գրի Կարծիւք, որպէս Կոչ. ՟Ժ՟Գ։ Արծր. ՟Ա. 1.) ընթերցի՛ր, կարծեւք, այս ինքն կարծեօք. որ է գործիականն կարծիք բառին։)

adv.

Ի ԿԱՐԾ. Ի ԿԱՐԾՍ. իբր մ. Կարծեօք. ըստ կարծեաց. յերկբայս. առ աչս. ըստ երեւութին.

Ո՛չ ի կարծ դատեսցի. (Ես. ՟Ժ՟Ա. 3։)

Ոչ ի կարծ, եւ ոչ զանգիտելով, այլ համարձակ բարբառի։ Լինել մի ի կարծ, այլ ճշմարտիւ արդար։ Յիրաւի (զ) ի կարծ զպակասութիւն լուծանէ (այս ինքն զկարծեցեալ). (Ոսկ. յհ.։)

Տիրապէս դատեսցիս, եւ ո՛չ ի կարծ. (Շ. թղթ.։)

Մի՛ ի կարծս դատէք. (Յհ. կթ.։)

Ո՛չ ի կարծ ընդոստուցեալ, եւ ոչ ի լուր զարթուցեալ. (Այլ ականատես գոլով գրեմ) (Եղիշ. ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղեկարծ

Այլակարծիք, ծեաց

Անկարծ

Անկարծելի

Անկեղակարծ

Կաղակարծ

Կարծական

Կարծարակուռ

Կարծարակոփ

Կարծարամիտ

Կարծեալ

Կարծելի

Կարծեխօս

Կարծեխօսութիւն, ութեան

Կարծեմ, եցի

Կարծեցեալ

Կարծեցուցանեմ, ուցի

Կարծի

Կարծիք, ծեաց

Կարծողական

Voir tout