Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կառափնատումն կառափնատմունք
accusatif կառափնատումն կառափնատմունս
génitif կառափնատման կառափնատմանց
locatif կառափնատման կառափնատմունս
datif կառափնատման կառափնատմանց
ablatif կառափնատմանէ կառափնատմանց
instrumental կառափնատմամբ կառափնատմամբք