s.

spoiling, stripping, depredation, pillage.

s.

ԿԱՊՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՊՏՈՒՄՆ, տման. Կապտելն, իլն.

Անբեղմնաւոր կապտութիւն (իբր մերկութիւն)։ Կապտումն զինուց. (Պիտ.։)

Զարշաւանս ասպատակացն, եւ զկապտումն աժխուժին. (Մագ. ՟Լ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կապտութիւն կապտութիւնք
accusatif կապտութիւն կապտութիւնս
génitif կապտութեան կապտութեանց
locatif կապտութեան կապտութիւնս
datif կապտութեան կապտութեանց
ablatif կապտութենէ կապտութեանց
instrumental կապտութեամբ կապտութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սեղանակապտութիւն, ութեան

Voir tout