s.

sourness, acritude, tartness.

s.

Կա՛պ գոլն ըստ համոյն, որպէս սերկեւիլ. տտպութիւն. փոթոթ համ տհաս պտղոց.

Քաղցրութիւն եւ կապութիւն խնձորի։ Չորութիւն եւ հովութիւն եւ՝ կապութիւն կաղնոյ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կապութիւն կապութիւնք
accusatif կապութիւն կապութիւնս
génitif կապութեան կապութեանց
locatif կապութեան կապութիւնս
datif կապութեան կապութեանց
ablatif կապութենէ կապութեանց
instrumental կապութեամբ կապութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զօդակապութիւն, ութեան

Թագակապութիւն, ութեան

Հոյակապութիւն, ութեան

Յօդակապութիւն, ութեան

Շարակապութիւն, ութեան

Voir tout