s.

price of prostitution.

s.

μίσθωμα merces. Կապեալ տուրք անարժան գործոց, վարձք կամ վարձանք կնոջ պոռնկի առ ի հոմանեաց.

Զկապէնս պոռնկի։ Կապէնս առնուն։ Ժողովէ կապէնս։ Իկապինաց պոռնկութեան. (Օր. ՟Ի՟Դ. 18։ Եզեկ. ՟Ժ՟Զ. 31=34։ Ովս. ՟Բ. 12։ Միք. ՟Ա. 7։)

Մեծակաշառ կապինօք կախարդեալ. (Պիտ.։)

(Կին չար) ի կապենաց սէրն է ջեռուցեալ. (Լմբ. առակ.։)