vn.

to cry, to cry out, to scream;
to exclaim;
to call after, to halloo.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ κράζω clamo, vociferor. Գոչել, կոչել, ճչել, խանչել, կական բառնալ. ձայն արձակել. կանչել կանչւռտել, պոռալ.

Կանչեմ առ քեզ ձայն կանացի. (Շ. եդես.։)

Կանչեալ իբրեւ զառիւծ. (Արծր. ՟Բ. 1։)

Մեծաձայն ճչեալ, կանչեալ, խանչեալ. (Ագաթ.։)

Մեծամեծս կանչելով ի վերայ իմ. (Արշ.։)

Եւ բազմացաւ ձայն կանչողին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)

Ոմանք (ի թռչնոց) ճչօղք, ճռուօղք եւ կանչօղք. յն. զլեզուն յածեն զերաժշտական. (Կոչ. ՟Թ։)