s.

regulation, statute, constitution.

s.

Սահմանադրութիւն. օրենք. կանոն.

Զհաւատոյ խոստովանութեան կանոնադրութիւն, խոստովանական կանոնադրութիւն։ Ճշմարիտ կանոնադրութիւն կաթողիկէ եկեղեցւոյ. (Արծր. ՟Բ. 2։ Նար. ՟Խ՟Ը։ Կանոն.։ Շ. ընդհ.։ Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կանոնադրութիւն կանոնադրութիւնք
accusatif կանոնադրութիւն կանոնադրութիւնս
génitif կանոնադրութեան կանոնադրութեանց
locatif կանոնադրութեան կանոնադրութիւնս
datif կանոնադրութեան կանոնադրութեանց
ablatif կանոնադրութենէ կանոնադրութեանց
instrumental կանոնադրութեամբ կանոնադրութեամբք